"Arkadaşlar! Gidip, Toros Dağları'na bakınız, eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez."

MÜDÜRLÜKLER

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Jale Tepe

İmar ve Şehircilik Müdürü

Telefon: 0 324 322 72 00-1200

imarisleri@toroslar-bld.gov.tr

 

İmar Uygulama Birimi

Telefon: 0 324 322 72 00 - 1210  

imarisleri@toroslar-bld.gov.tr

İmar Uygulama Birimi özet olarak : Belediyemiz sınırları içerisinde müstakil parseller üzerinde yapı inşa etmek isteyen şahıslara, yapının kat adedini, inşaat nizamını, ön, yan ve arka bahçe çekme mesafelerini belirten 'imar Çapı ' belgelerini tanzim eder. Ayrıca parsellerin özellikleri hakkında tüm ayrıntılı bilgiler ilgilisine sözlü olarak verilir.

 

Adres Birimi

Telefon: 0 324 322 72 00 - 1226

numarataj@toroslar-bld.gov.tr

Adres Birimi özet olarak : Birçok kamu hizmetinin daha sağlıklı yürütülmesi, adres değişikliği tespiti için gelen vatandaşların yeni adres değişikliği tespitini yaparak, adres tespit belgesinin düzenlenmesini sağlarlar. Ayrıca mahalle içerisindeki tüm sokakları gezerek, eksik ve yanlış sokak levhaları ile kapı numaralarını kontrol edip levha ve şablon çalışmalarını tamamlar.

 

Harita Birimi

Telefon: 0 324 322 72 00 - 1215

Harita Birimi özet olarak aşağıdaki görevleri yerine getirmekle mükelleftir: İmar planlarımıza göre uygulama İmar planları üretmek için yapılaşma olan alanlarda 2981/3290 sayılı yasanın 10/c maddesi ile yapılaşma olmayan alanlarda 3194 sayılı yasanın 18.maddesini uygulayarak imar planlarının kullanabilirliğini sağlamak.

İmar planlarına ve imar uygulamalarına altlık teşkil eden halihazır haritalarının güncelleştirilmesi, eksik olanlarının tamamlanması, kadastral mülkiyetlerin halihazır paftalarına işlenmesini sağlamak. İmar uygulamalarını tamamladıkça uygulama paftalarını arşivlemek, imar kanunun 15 ve 16. maddelerinden gelen işlemleri bu paftalara işlemek.

İmar planlarımıza istinaden kamulaştırılması ve mülkiyeti Belediyemize ait imar planlarına göre yol artığı olan yerlerin satışına ilişkin işlemleri sağlamak.

İmar planlarına istinaden vatandaşlarımız tarafından hazırlanan ifraz, tevhit, yola terk, yoldan ihdas gibi işlemlerin kontrolünü yaparak Encümen 'e göndermek ve daha sonrada ilgili yasal işlemleri tamamlayarak Kadastro ve ilgili tapu sicil müdürlüklerine havalesini sağlamak.

İmar planlarımızdaki sosyal, kültürel ve eğitim amaçlı tesis alanlarının ilgili kurumların talepleri olmak üzere kurumlara devrini sağlamak.

İmar planlarımızdaki sosyal tesis, park ve çocuk bahçelerinin mülkiyeti belediyemize geçmiş olanlarını ilgili müdürlüklere zeminde yer gösterimini yaparak amacı doğrultusunda kullanılmasını sağlamak.

 

Şehir ve Bölge Planlama Birimi

Telefon: 0 324 322 72 00 - 1205  

planlama@toroslar-bld.gov.tr

Şehir ve Bölge Planlama Birimi özet olarak aşağıdaki görevleri yerine getirmekle mükelleftir: Toplum hayatını yakından etkileyen fiziksel çevreyi sağlıklı bir yapıya kavuşturmak, yatırımların yer seçimlerini ve gelişme eğilimlerini yönlendirmek ve toprağın korunma, kullanma dengesini en rasyonel biçimde belirlemek üzere hazırlanan çevre düzeni planının, nazım imar planının, uygulama imar planının, revizyon imar planının, ilave imar planının, mevzii imar planının ve bu planlar üzerinde yapılacak değişikliklerin hangi esaslar dahilinde yapılacağını belirleyip uygulamasını sağlamak.

 

Emlak İstimlak Birimi

Telefon: 0 324 322 72 00 - 1290

emlakistimlak@toroslar-bld.gov.tr

Emlak İstimlak Birimi Özet Olarak aşağıdaki görevleri yerine getirmekle mükelleftir:

 • Kamulaştırma yapılacak yerlerin kamulaştırma işlem dosyalarını hazırlamak ve ilgili ünitelere göndermek.
 • Belediyeye ait taşınmaz malların Tapu Sicil Müdürlüğünden kayıtlarını çıkarmak, listesini düzenlemek, zemindeki kullanımları tespit etmek,
 • Belediye hizmetlerinin yürütülmesi için, yollar, çocuk bahçesi, yeşil alan vb. yerlerin, Kamulaştırma Yasası uyarınca, kamu yararına kamulaştırma işlemlerini yapmak, yürütmek,
 • Mülkiyeti hazineye ait kamu hizmetlerine ayrılmış yerlerin Belediyeye devir işlemlerini yapmak,
 • Belediyeye ait taşınmaz malların bütün haklarını korumak, kollamak, gözetmek, daha iyi değerlendirilmesini sağlamak için çeşitli projeler üretmek,
 • Kamulaştırma ile ilgili 5 yıllık imar programlarını hazırlamak,
 • 2442/4650 Sayılı Kamulaştırma Yasası'nın 30.maddesine göre kamu kurumu ve tüzel kişilerinin sahip oldukları taşınmaz mal veya irtifak haklarının, bedelde karşılıklı olarak anlaşıldığı taktirde bedelin ödenerek Encümen Kararı ile taşınmaz malları ilgili kurumlarla görüşerek devir etmek, devir almak işlemlerini yapıp yürütmek tapu işlemlerini sonuçlandırmak.
 • Mülkiyetinin tamamı belediyeye ait, uygulama imar planlarında kamu hizmetlerine ayrılmamış olanların Belediye Meclisi ve Encümen kararları doğrultusunda 2886 Sayılı Devlet İhale Yasası'na göre satışlarını ve tamamının Mülkiyeti Belediyeye ait olmayan özel kişilerle hisseli olanları diğer hissedarlara veya müstakil olup ancak uygulama imar planı gereği müstakilen tek başına inşaat yapmaya müsait olmayan parselleri bitişiğindeki taşınmaz mal sahiplerine, 3194 Sayılı İmar Yasası'nın 17.maddesine göre, satılması zorunlu olan parsellerin satış işlemlerini yapmak sonuçlandırmak.
 • 2981/3290 Sayılı Yasa'nın 10/c maddesinin (imar ıslah uygulaması) uygulanması sonucunda tapu kütüğüne ipotek tesisi için gerekli ipotek bedellerinin tespiti işlemlerini, yol artığı olup imar planı gereği ihdasen bitişik, parsel sahibine satılacak olan taşınmaz malların tahmini satış bedellerine ilişkin Kıymet Takdir Komisyonu Raporunun oluşumu için gerekli işlemleri yapmak.
 • Belediyeye hibe edilen, devir edilen taşınmazların tapuda devir işlemlerini, ayrıca şuyulandırma nedeniyle Belediyeye intikal eden, takas, trampa edilen yerlerin Belediye adına tescil işlemlerinin tapu ve kadastro müdürlüklerinde yapılmasını sağlamak.
 • Belediye projeleri için arsa sağlamak, proje ve öneriler geliştirmek, Belediye hizmetlerinin yürütülmesi için ve Belediyenin görevleri olan 14.50 metre genişliğine kadar olan yollar, meydan, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha gibi kamu hizmetleri için kamu yararına ayrılan yerlerin 2942/4650 Sayılı Kamulaştırma Yasası hükümlerine göre kamulaştırma işlemlerini yürütmek.

Görseller
×