"Arkadaşlar! Gidip, Toros Dağları'na bakınız, eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez."

MÜDÜRLÜKLER

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Sevgİ GÖNENLER

Mali Hizmetler Müdürü

Telefon: 0 324 322 72 00 - 1162

malihizmetler@toroslar-bld.gov.tr


Mali hizmetler müdürünün görev ve yetkileri:

Mali hizmetlere ilişkin hizmetlerin yerine getirildiği birimin Müdürü mali hizmetler müdürüdür. Mali hizmetler müdürü,

  • Birimi yönetir, yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını, personelin eğitimini ve yetiştirilmelerini sağlayacak çalışmalar yapar.
  • Birimin görev dağılımını yaparak hizmetlerin etkili, süratli ve verimli bir şekilde sunulmasını sağlar.
  • Birimin yazışmalarını yürütür, idarenin diğer idareler nezdindeki mali iş ve işlemlerini izler ve sonuçlandırılmasını sağlar.
  • İdarenin mali yönetim ve kontrol sisteminin etkili bir şekilde çalışması için gerektiğinde harcama yetkilileri ile toplantı yapar, üst yöneticiyi bilgilendirir ve önerilerde bulunur.
  • İç ve dış denetim sırasında denetçilere bilgi, belge ve kolaylıklar sağlar.
  • Stratejik plan, performans programı, bütçe, mali tablolar, kesin hesap, faaliyet raporu ve diğer raporların süresinde hazırlanmasını, onaylanmasını ve ilgili yerlere gönderilmesini sağlar.
  • Gelirlerin azalmasına veya giderlerin artmasına neden olacak ve idareye yükümlülük getirecek kanun tasarılarının mali yükünün hesaplanmasını sağlar.
  • Gerektiğinde mali mevzuatın uygulanmasına yönelik açıklayıcı düzenlemeler hazırlar.
  • Mali hizmetlerin saydam, planlı, idarenin amaçlarına ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesi için gerekli önlemleri alır.

Mali hizmetler müdürü, görev ve yetkilerinden bazılarını üst yöneticinin onayıyla alt birim yöneticilerine devredebilir.

 

Gelir Tahakkuk Şefliği:

Telefon: 0 324 322 72 00 - 1170

gelirler@toroslar-bld.gov.tr

Gelir Tahakkuk Şefliği özet olarak : Mükellefi tespit eden, vergi ve harç tarh eden, tahakkuk ettiren, ceza kesen ve tahsil eden dairedir.

T.C. Devletinin çıkarmış olduğu yasalar çerçevesinde ve Belediye meclisinin almış olduğu kararlar doğrultusunda, 2464 sayı Belediye Gelirleri Kanununda ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda belirtilen vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsilini yürüten birimdir.

Toroslar Belediyesi Gelir Tahakkuk ve Takip Birimimiz tarafından mükelleflerin işlemlerinin tamamı bilgisayar ortamında yürütülmekte olup, mükellefler bekletilmeksizin bütün işlemleri tamamlanıp hızlı bir şekilde sonuçlandırılmaktadır.

1-Tarh ve Tahakkuk Servisi: Beyannamelerin doldurulduktan sonra, kontrol ve kabul edildiği tahakkuklarının düzenlenerek, ödenecek verginin tarh edildiği bölümdür. Servisimizde bir müdür yardımcısı, bir tahakkuk şefi ile oniki memur görev yapmaktadır.

2-Tahsilat Servisi: Tarh ve tahakkuk eden vergi, resim, harç, ceza, ücret vs.Gelirlerin ödeme aşamasına geldikten sonra tahsilatını yapıldığı birimdir. Bir veznedar, bir tahsildar, bir memur tarafından hizmet verilmektedir.

 

İcra Takip Şefliği:

Telefon: 0 324 322 72 00 - 1183

İcra takip haciz ve satış biriminin görevleri:

(1) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda belirtilen ve Mersin Toroslar Belediyesinin kanunlarla verilmiş hak ve alacaklarının süresi içinde ödenmeyen vergi, resim, harç, katılma payı, vergi cezası, para cezası ve kamu hizmetlerinin uygulamasından mütevellit olan diğer alacakların tahsili yönünde takip işlemlerini, icra ve satış işlemlerini yürütür

(2) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından ihale neticesinde kiralanan belediye taşınmazlarına ilişkin kira bedellerinin sözleşme süresi içerisinde tahsili işlemlerini yürütür. Kira sözleşmesinde belirlenen süre bitiminden, yapılacak işlemin şartlarına göre tayin olunacak uygun bir müddet, önce durum gereğinin ifası yönünde İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne bir yazıyla bildirilir. Kira dönemi içerisinde kira bedelinin kiracı tarafından ödenmesi hususunda temerrüde düşüldüğünde kiracı yazılı olarak ödemeye davet edilir. Temerrüt halinin devamı durumunda sözleşmede geçen temerrüt faizi/gecikme zammı ve KDV’siyle ödenmeyen kira bedeli hesap edilerek kiracı aleyhinde 2004 sayılı İİK uyarınca takibat yapılması hususunda Hukuk İşleri Müdürlüğüne yazı yazılır.

 

Yoklama Birimi:

Telefon: 0 324 322 72 00 - 1191

Yoklama biriminin görev, yetki ve sorumlulukları:

(1) Yoklama memurlarından gelen yoklama fişlerini tasnif ederek ilgili birimlere zimmetle vermek,

(2) Dağıtılması gereken ihbarname, tebligat, ödeme emri ve diğer evrakın zamanında mükelleflere ulaşmasını sağlamak,

(3) Görevleriyle ilgili olarak V.U.K. hükümlerinin uygulanmasını sağlamak,

(4) Belediye Gelirleri Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde kendine verilen görevini ifa etmek,

(5) Tebliğ edilecek evrakın Tebligat Kanunu hükümlerince tebliğ edilmesini sağlamak,

(6) Mükelleflerden gelen ihbar ve şikayetleri zamanında müdürlüğe ulaştırmak,

(7) Çalışmalarını diğer şeflerle koordinasyonlu olarak yürütmek,

(8) Yoklama memurlarını kontrol altında bulundurarak çalışmalarını takip etmek,

(9) Memurların çalışma performansını artırıcı tedbirleri almak,

(10) Müdür ve üst yönetici tarafından verilen görevleri yapmak,

(11) Yoklama şefi, görevlerini yürürlükteki mevzuata göre yapar ve buna ait yetkilerini de kullanır, göreviyle ilgili konularda müdür ve şefine karşı sorumludur.

Yoklama memurunun görev, yetki ve sorumlulukları: 

(1) Belediyede kaydı bulunmayan mükelleflerin kayıtlarını, belediyeyi gelir kaybına uğratmadan zamanında yapmak,

(2) Mükelleflere ait tespitleri usulüne uygun olarak yoklama fişine kaydetmek,

(3) Tanzim edilen yoklama tutanaklarını tasnif ederek zamanında yoklama şefine vermek,

(4) Dağıtılması gereken ihbarname, tebligat ve diğer evrakı zamanında mükelleflere ulaştırmak,

(5) Mükelleflerle ilgili dilekçeleri süresi içinde cevaplandırmak,

(6) Amirleri tarafından verilen görevleri eksiksiz olarak ve doğru yapmak,

(7) Kanun, tüzük, yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatta kendine verilen görevleri yapmak.

(8) Amirlerden izinsiz görev mahallinden ayrılmamak,

(9) Görev ve çalışmalar hakkında istenildiği zaman müdürlüğe bilgi vermek,

(10) Yoklama memuru, görevlerini yürürlükteki mevzuata göre yapar ve buna ait yetkilerini de kullanır,

(11) Yoklama memuru, yürürlükteki mevzuattaki sorumluluklarının yanında görevlerinin ifasında mali hizmetler müdürü ve şefine karşı sorumludur.

 

 

Vatandaşlarımızı İlgilendiren Mükellefiyetler

1-Emlak Vergisi Mükellefiyeti: Belediye sınırları içerisinde bulunan Binalar, Arazi, Arsalar emlak vergisine tabidir. Emlak vergisini, gayrimenkulün sahibi, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa gayrimenkule malik gibi tasarruf edenler öder.

Devir ve ferağı yapılan bina, arsa ve arazinin devir ve ferağının yapıldığı yıl ile geçmiş yıllara ait ödenmemiş Emlak vergisinin ödenmesinden devreden ve devralan müteselsilen sorumlu tutulurlar.

2-Vergi Nispeti: Bina vergisi binde bir, arazi binde bir, işyeri binde iki, arsa binde üç olarak uygulanır.

3- Beyanname verme süresi:

a) Emlak vergisi ile ilgili olarak; bina, arsa ve araziler için dördüncü yılda bir defa olmak üzere verilecek beyannameler Maliye Bakanlığınca mükelleflerin genel beyana davet edildikleri tarihi takiben bütçe yılının; Mart, Nisan ve Mayıs aylarında,

b) Yeni inşa edilen binalara ait beyannameler, inşaatın sona erdiği veya inşaatın sona ermesinden evvel kısmen kullanılmaya başlanmış ise her kısmın kullanılmasına başlandığı bütçe yılı içerisinde, (yapı kullanma izni alınmamış olsa dahi mükellefiyet doğar)

c) Tapu devir ve ferağlarında, tapunun alındığı bütçe yılı içerisinde,

Emlağın bulunduğu yerdeki ilgili Belediyeye beyanname verilir.

Not: Mükelleflere ait beyannameler Belediyemiz memurları tarafından ücretsiz olarak doldurulmaktadır

Görseller
×