"Arkadaşlar! Gidip, Toros Dağları'na bakınız, eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez."

İHALE DUYURULARI

İhale Duyurusu İçeriği

İHALE İLANI

MERSİN TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- Aşağıda tapu bilgileri, m² leri, imar durumları, tahmini ve geçici bedelleri yazılı olan Mersin Toroslar Belediyesi mülkiyetindeki 12 adet taşınmaz mal 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesine göre “Açık Teklif Usulü (Artırma)” ihale ile 1. sırada bulunan parsel ise 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü (Artırma)” ihale ile Zeki Ayan Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi No: 251 33220 Toroslar Mersin adresindeki Toroslar Belediyesi Encümen Salonunda 12.09.2018 tarihinde aşağıda belirtilen saatte ihale ile satılacaktır. Kapalı teklifler Toroslar Belediyesi İhale Komisyon Başkanlığı'na 12.09.2018 günü saat 13:30' a kadar teslim edilecektir.

Sıra No

Mahallesi

Pafta

Ada

Parsel

Blok

Kat

Daire No

İmar Durumu

M²

Tahmini Bedel TL.

Geçici

Teminat TL.

İhale Saati

1

Arpaçsakarlar

25 M I

11304

1

 

 

 

Konut Alanı

15.055

12.044.000,00

2.408.800,00

14:00

2

Arpaçsakarlar

24 L III

10525

2

DG/4/A

4.

9

Daire

147

205.000,00

41.000,00

14:15

3

Arpaçsakarlar

24 L III

10525

2

DG/4/A

4.

10

Daire

147

205.000,00

41.000,00

14:20

4

Çavuşlu

23 M IV

3889

8

 

 

 

Konut Alanı

255

165.750,00

33.150,00

14:25

5

Çavuşlu

23 M IV

3889

9

 

 

 

Konut Alanı

243

170.100,00

34.020,00

14:30

6

Çavuşlu

23 M IV

3889

10

 

 

 

Konut Alanı

187

130.900,00

26.180,00

14:35

7

Çavuşlu

23 M IV

3891

4

 

 

 

Konut Alanı

174

113.100,00

22.620,00

14:40

8

Çavuşlu

23 M IV

3891

5

 

 

 

Konut Alanı

174

113.100,00

22.620,00

14:45

9

Çavuşlu

23 M IV

3891

6

 

 

 

Konut Alanı

170

110.500,00

22.100,00

14:50

10

Çavuşlu

23 M IV

3891

11

 

 

 

Konut Alanı

173

121.100,00

24.220,00

14:55

11

Çavuşlu

23 M IV

3891

12

 

 

 

Konut Alanı

250

175.000,00

35.000,00

15:00

12

Çavuşlu

23 M IV

3894

4

 

 

 

Konut Alanı

236

141.600,00

28.320,00

15:05

13

Çavuşlu

23 L III

8389

7

 

 

 

Konut Alanı

302

181.200,00

36.240,00

15:10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- İhale dokümanı (Şartname ve Ekleri) Toroslar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Emlak İstimlak Biriminden bedelsiz alınabilir.

3- İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

4- İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. 5- İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

        İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

        A) Gerçek Kişilerden:

        1- İkametgâh belgesi,

        2- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

        3- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

        4- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

        5- İdare ve istekliler tarafından onaylı “Şartname” ve “Yer Görme Belgesi”,

        6- İsteklinin Toroslar Belediyesine borcu olmadığına dair belge.

        B) Tüzel Kişilerden:

        1- Adres Beyanı,

        2- Kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl                 içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

        3- Noter tasdikli imza sirküleri, dernek ve vakıflar için ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya onaylı         suretiyle yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti,

        4- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

        5- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

        6- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

        7- İdare ve istekliler tarafından onaylı “Şartname” ve “Yer Görme Belgesi”,

        8- İsteklinin Toroslar Belediyesine borcu olmadığına dair belge.

        C) Ortak girişim olması halinde; Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara         göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

6- Satış Bedelinin Ödenmesi: taşınmazların satış bedeli peşin veya defaten ödenecektir.

7- İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37. Maddesine uygun düzenleyecekleri teklifleri ihalenin başlama saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz. İLAN OLUNUR.

31/08/2018 tarihinde eklendi
×