"Arkadaşlar! Gidip, Toros Dağları'na bakınız, eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez."

İHALE DUYURULARI

İhale Duyurusu İçeriği

İLAN METNİ

MERSİN TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- Aşağıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminat tutarları belirtilen Mersin Toroslar Belediyesi mülkiyetindeki inşaat halinde olup, ihale tarihinden itibaren 1 (yıl) içerisinde teslim edilecek olan 12 adet taşınmaz mal 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile Zeki Ayan Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi No: 251 33220 Toroslar Mersin adresindeki Toroslar Belediyesi Encümen Salonunda 03.05.2018 tarihinde aşağıda belirtilen saatte (ek-1 de saatleri görebilirsiniz.) ihale ile satılacaktır.

Sıra No

Mahallesi

Pafta

Ada

Parsel

Blok

Kat

Bağımsız Bölüm No

Cinsi

m²

Tahmini Bedel TL.

Geçici Teminat TL.

İhale Saati

1

Arpaçsakarlar

25LIII

11275

2

C

Zemin

55

Dükkân

 56 m² (54 m² eklenti depo)

780.000,00

156.000,00

14:00

2

Arpaçsakarlar

25LIII

11275

2

C

Zemin

56

Dükkân

 56 m²                                (56 m² eklenti depo)

 784.000,00

 156.800,00

 14:10

3

Arpaçsakarlar

25LIII

11275

2

C

Zemin

57

Dükkân

 56 m² (53 m² eklenti depo)

 778.000,00

 155.600,00

 14:20

4

Arpaçsakarlar

25LIII

11275

2

C

Zemin

58

Dükkân

 56 m² (56 m² eklenti depo)

 784.000,00

 156.800,00

 14:30

5

Arpaçsakarlar

25LIII

11275

2

C

Zemin

59

Dükkân

 56 m² (54 m² eklenti depo)

 780.000,00

 156.000,00

 14:40

6

Arpaçsakarlar

25LIII

11275

2

C

Zemin

60

Dükkân

 58 m² (58 m² eklenti depo)

812.000,00

 162.400,00

 14:50

7

Arpaçsakarlar

25LIII

11275

2

C

2.

23

Daire

 80 m²

 140.000,00

 28.000,00

 15:00

8

Arpaçsakarlar

25LIII

11275

2

C

2.

24

Daire

 82 m²

 143.500,00

 28.700,00

 15:10

9

Arpaçsakarlar

25LIII

11275

2

C

3.

35

Daire

 80 m²

 140.000,00

 28.000,00

 15:20

10

Arpaçsakarlar

25LIII

11275

2

C

3.

36

Daire

 82 m²

 143.500,00

 28.700,00

 15:30

11

Arpaçsakarlar

25LIII

11275

2

C

4.

47

Daire

 80 m²

 140.000,00

 28.000,00

 15:40

12

Arpaçsakarlar

25LIII

11275

2

C

4.

48

Daire

 82 m²

 143.500,00

 28.700,00

 15:50

 

2- İhale dokümanı (Şartname ve Ekleri) Toroslar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Emlak İstimlak Biriminden bedelsiz alınabilir.

            3- İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

            4- İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

            5- İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

A) Gerçek Kişilerden:

1- İkametgâh belgesi,

2- Nüfus kayıt örneği,

3- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

4- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

5- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

6- İdare ve istekliler tarafından onaylı “Şartname” ve “Yer Görme Belgesi”,

7- İsteklinin Toroslar Belediyesine borcu olmadığına dair belge.

B) Tüzel Kişilerden:

1- Adres Beyanı,

2- Kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

3- Noter tasdikli imza sirküleri, dernek ve vakıflar için ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya onaylı suretiyle yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti,

4- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

5- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

6- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

7- İdare ve istekliler tarafından onaylı “Şartname” ve “Yer Görme Belgesi”,

8- İsteklinin Toroslar Belediyesine borcu olmadığına dair belge.

C) Ortak girişim olması halinde; Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

            6- Satış Bedelinin Ödenmesi: taşınmazların satış bedeli peşin veya defaten ödenecektir.

            7- İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37. Maddesine uygun düzenleyecekleri teklifleri ihalenin başlama saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.

İLAN OLUNUR.

                                                                                                               

20/04/2018 tarihinde eklendi
İhale Duyurusu Ek(ler)i
Ek No İşlem
Ek - 1 Eki İndir
×