"Arkadaşlar! Gidip, Toros Dağları'na bakınız, eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez."

DUYURULAR

Duyuru İçeriği

26/03/2019 tarihinde eklendi
  • Facebookta paylaş
  • Tweetle

İLAN METNİ

Belediyemiz merkez mahallelerinden Yalınayak Mahallesinde, Tapunun Mersin ili, Toroslar İlçesi, Yalınayak Köyü, 24P-IV,23N-II,23P-I, ve 24N-III paftalara isabet eden 1999,2000,2001 nolu parseller, 9043 ada 2,3,4,5 nolu parseller, 10178 ada 6,9,10,11,13 ve 14 nolu parseller, 10405 ada 2,3,4 ve 5 nolu parseller, 10567 ada 1,2 ve 3 nolu parseller,10568 ada 3 nolu parsel, 10569 ada 1,2 ve 3 nolu parseller, 10570 ada 1 nolu parseller, 10571 ada 1 nolu parsel, 10572 ada 1 nolu parsel, 10573 ada 7 nolu parsel,10574 ada 1,2,3 ve 4 nolu parseller ve 10575 ada 1 nolu parsel,10576 ada 3 ve 4 nolu parsel, ve 10577 ada 1 nolu parsel, 10578 ada 1 nolu parsel, 10579 ada 6 nolu parsel, 10580 ada 1,2,5,6,7 ve 8 nolu parsel numarasında kayıtlı parselleri kapsayan alanda yapılan 3194 imar kanununun 18. maddesine istinaden yapılan ve Yalınayak Belediye Encümenin 29.07.2008 tarih ve 16 sayılı kararıyla kabul edilerek, 01.12.2008 tarih ve 13817 yevmiye no ile tapuda tescil gören Yalınayak mahallesi Çukurova Otoyolunun Doğusu İmar Uygulaması, Mersin 1. İdare Mahkemesinin 30.12.2009 tarihli, 2008/1886 esas no 2009/1428 Karar No'lu kararıyla bozulmuştur. Sonuçlanan Mersin 1. İdare Mahkemesi'ne ait 2008/1886 Esas no, 2009/1428 Karar no sayılı kararının uygulanabilmesi için Yalınayak Mahallesi Çukurova Otoyolunun Doğusu İmar Uygulaması, Tapu Tescil İşi sonucu oluşan imar adaları ve bu adalardaki imar parselleri ile ilgi ada/parsellerde yapılan ifraz, tevhit, yola terk, yoldan ihdas, düzeltme imar uygulaması vs. işlemi görerek yeni imar parselleri oluşmuş ise bunlarında geri dönüşümlerini sağlayacak şekilde, imar parsellerinin iptal edilerek, uygulama öncesindeki ilk kadastral parsellere geri dönüşümü sağlayacak şekilde Geri Dönüşüm Cetvellerinin hazırlanması ve geri dönüşüm yapılan bu kadastral parseller ve çevresinde yeniden imar uygulaması yapılması gerekmektedir. Bu amaçla Mersin İli, Toroslar İlçesi, Yalınayak Köyü, 24P-IV,23N-II,23P-I, ve 24N-III paftalara isabet eden 1999,2000,2001 nolu parseller, 9043 ada 2,3,4,5 nolu parseller, 10178 ada 6,9,10,11,13 ve 14 nolu parseller, 10405 ada 2,3,4 ve 5 nolu parseller, 10567 ada 1,2 ve 3 nolu parseller,10568 ada 3 nolu parsel, 10569 ada 1,2 ve 3 nolu parseller, 10570 ada 1 nolu parseller, 10571 ada 1 nolu parsel, 10572 ada 1 nolu parsel, 10573 ada 7 nolu parsel,10574 ada 1,2,3 ve 4 nolu parseller ve 10575 ada 1 nolu parsel,10576 ada 3 ve 4 nolu parsel, ve 10577 ada 1 nolu parsel, 10578 ada 1 nolu parsel, 10579 ada 6 nolu parsel, 10580 ada 1,2,5,6,7 ve 8 nolu imar adalarındaki parsellerin geri dönüşümünü sağlayacak şekilde imar ada ve parsellerinin iptal edilerek ilk kadastral parsellere geri dönüşüm yapıldığı, geri dönüşüm yapılan kadastral parseller ve çevresinde yeniden yapılan imar uygulaması kapsamında; Mersin İli, Toroslar İlçesi, Yalınayak Köyü, 2,4 pafta 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 261, 263, 265, 266, 267, 269, 270, 273, 274, 275,808, 842, 843, 844, 845, 846, 847,848,875,876,877, 878,1719,1720,1999,2000,2001 nolu parseller ve 9043 ada1 nolu parsel,10178 ada 2,3 ve 5 nolu parseller ile 10405 ada 1 nolu parseller ve çevresinde, 3194 sayılı imar kanununun 18.maddesi ve 2981/3290 sayılı yasanın EK-1 maddesine istinaden yapılan imar uygulaması, Belediye Encümenimizin 27.12.2017 tarih ve 882 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. Belediye Encümenimizce kabulü yapılan imar uygulaması, 19.02.2018 ile 20.03.2018 tarihleri arasında askıya çıkarılmış, askıya çıkarılan imar uygulamasına askı süresi içerisinde mülkiyet sahipleri tarafından 6 adet itirazlar yapılmış olup Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne bağlı Harita Birimi ve yüklenici harita firması tarafından değerlendirilmesi sonucunda Belediye Encümenimizin 27.12.2017 tarih ve 882 sayılı kararıyla kabul edilen imar uygulamasında tashih ( düzeltme ) yapılmıştır. Askı süresindeki itiraz dilekçelerinin değerlendirilmesi sonucunda yüklenici harita firması ve Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne bağlı Harita Birimi tarafından tashih edilen imar uygulama dosyası Toroslar Belediye Encümeninin 17.05.2018 tarih ve 310 sayılı kararıyla tashihi yapılmıştır. Tashihi yapılan imar uygulaması 21.05.2016 ile 19.06.2018 tarihleri arasında askıya çıkarılmış, askıya çıkarılan imar uygulamasına askı süresi içerisinde mülkiyet sahipleri tarafından 1 (bir) adet itiraz olmuş, yine bu itirazlar Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Harita Birimi ve yüklenici harita firması tarafından değerlendirilerek itiraz dilekçeleri inceleme raporu hazırlanmıştır. Hazırlanan İtiraz dilekçeleri inceleme raporunun kabulüne ve bu raporda değerlendirilen dilekçelerdeki taleplerin reddine ilişkin karar, Belediye Encümenimizin 18.07.2018 tarih ve 509 sayılı kararıyla kabul edilmiştir. Encümence kabulü yapılan imar uygulaması denetim ve onay için Mersin Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına gönderilmiş ve söz konusu uygulama sahası içerisindeki 10569 ada 1,2 ve 3 nolu parseller ile 10570 ada 1 nolu parselleri kapsayan alanda plan değişikliği olmasından dolayı imar uygulama dosyası iade edilmiştir. İade edilen imar uygulamasındaki plan değişikliği Toroslar Belediyesi Meclisince 04.03.2019 tarih ve 26 sayılı kararıyla kabul edilmiştir. Ayrıca Belediye Encümenimizin 27.12.2017 tarih ve 882 sayılı kararı ve 17.05.2018 tarih ve 310 sayılı kararlarında sehven yazılan miktarlar düzeltilerek Toroslar Belediye Encümeninin 13.03.2019 tarih ve 142 sayılı kararıyla yeni bir encümen kararı alınmıştır. Anılan uygulama yapılan plan değişikliği ve sehven yazılan miktarlardan dolayı 3194 sayılı imar kanununun 19. maddesi ve aynı kanunun 18. maddesine ait arazi ve arsa düzenlemesi ile ilgili esaslar hakkındaki yönetmeliğin 39.maddesine istinaden, Belediyemiz hizmet binası panosunda bir ay (30 gün) süre ile askıya çıkarılmıştır. İlgili taşınmazlarda hak sahibi olan kişilerin bilgi edinmeleri için Belediyemiz Harita Birimine gelmeleri İLAN olunur.

İLAN TARİHİ : 13.03.2019

İLAN BİTİM TARİHİ : 15.04.2019

×