GÜNDEM

TOROSLAR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANIYOR

Haber Tarihi : 01/11/19

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesine göre, belediye meclisimiz aşağıdaki
gündemi görüşmek üzere 05/11/2019 Salı günü saat 14.00de Toroslar Belediyesi Yunus
Emre Kültür Merkezinin Konferans Salonu'nda mutat toplantısını gerçekleştirecektir.
Duyurulur.

G Ü N D E M :
1) Yoklama ve Açılış.
2) Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı.
3) Bir önceki birleşime ait tutanak özetinin görüşülmesi.
4) Sosyal Destek Programı (SODES) Güdümlü Proje Desteği kapsamında Çukurova
Kalkınma Ajansı’na “Kadın, Çocuk ve Gençler ile Dezavantajlı Grupları Mesleki Eğitim,
Kariyer ve İstihdama Kazandırma Projesi” için başvuruda bulunulmasına, başarılı olması
durumunda sözleşme imzalanmasına ve projenin yürütülmesi ile ilgili tüm iş ve işlemlerin
yapılması için Belediye Başkanı Atsız Afşın YILMAZ’a veya görevlendireceği bir personele
yetki verilmesine ilişkin teklifin görüşülmesi.
5) Atık Su Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde
Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre 2020 yılı evsel katı atık
tarife raporunun görüşülmesi.
6) Tapunun Mersin İli, Toroslar İlçesi, Kaşlı Mahallesi, 1317 nolu parsel için hazırlanan plan
değişikliği teklifinin görüşülmesi.
7) Tapunun Mersin İli, Toroslar İlçesi, Yalınayak Mahallesi 24 M III pafta 3016 ada 11 nolu
parselin tahsisi için alınan 05.01.2016 tarih ve 6 sayılı Toroslar Belediyesi Meclisi Kararının
iptaline ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunun Ortak
Raporunun görüşülmesi.
8) Tapunun Mersin İli, Toroslar İlçesi, Bahçe Mahallesi 21 K II pafta 10842 ada 5 nolu
parselin tahsisi için alınan 05.01.2016 tarih ve 7 sayılı Toroslar Belediyesi Meclis Kararının
iptaline ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunun Ortak
Raporunun görüşülmesi.
9) Mersin İli, Karaisalı Mahallesi, 9534 ada, 5 parsel batısı ve 37 ada, 3 parsel batısında
olmak üzere 2 adet Dini Tesis Alanı yapılmasına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu
Raporunun görüşülmesi.
10) Tapunun Mersin İli, Toroslar İlçesi, Çavuşlu Mahallesi, 3003 ada, 1 parsel ve 3037 ada, 1
parsel ve çevresi için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin İmar
ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun görüşülmesi

11) Tapunun Mersin İli, Toroslar İlçesi, Yalınayak Mahallesi, 9236 ada, 1 parsel ve 8123 ada,
1 parsel ve çevresi için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin
İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun görüşülmesi
12) Aralık/2019 ayında yapılacak olan meclis toplantı gününün belirlenmesi.
13) Temenniler, öneriler ve kapanış.