GÜNDEM

TOROSLAR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANIYOR

Haber Tarihi : 03/05/19

MECLİS GÜNDEMİ

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi hükümlerine göre Belediye Meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 06/05/2019 Pazartesi günü saat 14.00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda mutat toplantısını yapacaktır. Duyurulur.

G Ü N D E M :

1) Yoklama ve Açılış.

2) Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı.

3) Bir önceki birleşime ait tutanak özetinin görüşülmesi.

4) Belediyemizin 2018 mali yılı Bütçe Kesin Hesabı ve Yönetim Dönemi Hesabına ilişkin teklifin görüşülmesi.

5) 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/d maddesine göre belediyemizin 2019 yılındaki finansman ihtiyacının borçlanma yoluyla giderilmesine ilişkin teklifin görüşülmesi.

6) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında görev yapan memur personel ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesine göre sözleşmeli olarak çalışan personele sosyal denge tazminatı ödenmesine, yetkili memur sendikası ile Toroslar Belediyesi arasında sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanı Atsız Afşın YILMAZ’a yetki verilmesine ilişkin teklifin görüşülmesi.

7) 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 90. ve 91. maddeleri gereğince, Toros Vergi Dairesi Müdürlüğü’nce oluşturulacak satış komisyonunda 2019 yılında görev yapmak üzere belediyemiz meclis üyeleri arasından 1 asil 1 yedek üyenin belirlenmesi.

8) 5393 sayılı Belediye Kanununun 67. maddesi hükümlerinde belirtilen işlerin, süresi ilk mahalli idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere ihale yoluyla üçüncü şahıslara gördürülebilmesine ilişkin teklifin görüşülmesi.

9) Haziran/2019 ayında yapılacak olan meclis toplantı gününün belirlenmesi.

10) Temenniler ve öneriler.

 

 

Atsız Afşın YILMAZ

Belediye Başkanı