GÜNDEM

Toroslar ilçesi sınırları içerisinde Tekstil/Giysi Atıklarının Yeniden Değerlendirilmesi amacı ile Toplanması ve Taşınması

19.04.2023 tarih ve 209 sayılı Belediye Encümen kararı ile "Toroslar ilçesi sınırları içerisinde Tekstil/Giysi Atıklarının Yeniden Değerlendirilmesi amacı ile Toplanması ve Taşınması” işine ait ihaleye istekli çıkmadığından, idare yararı görüldüğü için ihalenin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 41. maddesi hükümlerine göre 15 gün içerisinde pazarlıkla yeniden yapılmasına karar verilmiştir

           Adı geçen iş; Zeki Ayan Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi No:25 Toroslar adresindeki Toroslar Belediyesi 3. Kat Encümen salonunda pazarlık usulüne göre 3 yıl süre ile ihale edilecektir. Bu ihaleye ait şartname ücreti ödenerek, mesai saatleri içerisinde Toroslar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görülebilecektir.

           İhaleye girebilmek için isteklilerin nüfus cüzdanı örneği, tüzel kişi olması durumunda ticaret sanayi odası belgesi, ikametgâh ilmühaberi, tüzel kişi olması durumunda adres beyanı, yer gördü belgesi, geçici teminat, İhale Şartname/dokümanı satış bedeli: 1.000 TL (Bin Türk Lirası) nın Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuz, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden borcu yoktur yazısı, vekâlet ile katılıyorsa istekli adına düzenlenmiş vekaletname, vekalete iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alınmış Tesis İzin Lisans Belgesi, Ülkemiz sınırları içerisinde en az 1 İlçe Belediye ile giysi/tekstil atıkları toplama ve geri dönüşüme kazandırılması konusunda devam eden ve/veya bitmiş olmak üzere protokol veya sözleşme imzaladığına dair ilgili Belediyesinden/Belediyelerden alınacak yazı. Bu yazıda sözleşme konusu, başlangıç ve bitiş tarihleri açıkça ifade edilmelidir,  istenilen belgelerin aslı ya da noter onaylı suretini ihale komisyonuna sunması gerekmektedir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

 

SIRA NO

 

 

CİNS - NİTELİK

 

KUMBARA ADEDİ

 

YILLIK TAH. BED. TL

 

GEÇİCİ TEMİNAT MİK. TL

 

1

 

Cadde, Bulvar, Meydan ve Sokaklarda uygun yerlere konumlandırılacak Kumbara

 

200

 

675.000,00 TL+KDV

 

135.000,00 TL

Haber Tarihi : 19/04/2023