GÜNDEM

ÇED Gerekli Değildir Kararı İlanı (DSİ 6. Bölge Müdürlüğü)

Mersin ili, Toroslar ilçesi, Doruklu Mahallesi sınırlarında, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü-DSİ 6. Bölge Müdürlüğü tarafından yapımı planlanan Doruklu (Akkız) Göleti ve Sulaması Projesinin inşası aşamasında  ihtiyaç  duyulan  Kil  (Geçirimsiz)  malzemesinin  temin  edilmesinde  kullanılması  planlanan 33/2021-12  No.lu  1-B  Grubu  (Kil)  Hammadde  Üretim  İzin  Belgeli  alan içinde,  5,56  ha  (55.586  m ) 2 alanda  "Doruklu Göleti ve Sulamasına Ait Kil Malzeme Ocağı (ER: 3390558)"  projesine  ilişkin olarak  hazırlatılarak Çevrimiçi ÇED Süreci Yönetim Sistemi Portalı  (e-ÇED)  üzerinden  sunulan Proje Tanıtım Dosyası (PTD) 25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel  Etki  Değerlendirmesi  Yönetmeliği'nin  17.  maddesi  çerçevesinde  incelenmiş  ve değerlendirilmiştir.

ÇED Yönetmeliği'nin 17. maddesi gereğince; söz konusu "Doruklu Göleti ve Sulamasına Ait Kil Malzeme Ocağı (ER: 3390558)"  projesine Valiliğimizce  20-03-2023 tarihli  ve  23645791  220-02 E-2023116 no.lu "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı verilmiştir. ÇED Yönetmeliği hükümleri gereğince, söz konusu karara ilişkin ekte gönderilen ilan metninin  uygun iletişim araçları  (gerekli görülen yerlerde askıda ilan, duyuru, internet vb.) ile 30  (otuz) takvim günü süre ile yöre halkına duyurulması, duyuru sonucu tanzim edilen tutanak örneklerinin Valiliğimize (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) gönderilmesi hususunda; Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Hüseyin Özgür YALÇIN

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü

Haber Tarihi : 05/04/2023