GÜNDEM

Banka Promosyon İhalesi

MERSİN TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BANKA MAAŞ PROMOSYONU İHALE İDARİ ŞARTNAMESİ

İHALENİN KONUSU: Mersin Toroslar Belediyesi ve iştirak şirketlerinin Banka Maaş Promosyon İhalesidir.

 İHALE BİRİMİ: Mersin Toroslar Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

İHALE USULÜ: Herhangi bir ihale kanununa tabi olmayan bu idari şartnamede belirlenen usullere göre‘ ‘Kapalı Zarf - Açık Artırma Usulü”

İDARENİN ADRESİ: Zeki Ayan Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi No: 251

Toroslar/MERSİN

İDARENİN TELEFONU: 0 324 322 72 00

İDARENİN FAKSI: 0 324 322 72 14

 İDARENİN ELEKTRONİK POSTA ADRESİ: insankaynaklari@toroslar-bld.gov.tr

İHALE KONUSU PERSONEL SAYISI ve SÜRESİ:

Personel Sayısı: Mersin Toroslar Belediyesi’nde çalışmakta olan toplam 954 personeli kapsamaktadır.

Süresi: 01.04.2023 tarihinden itibaren 3 (üç) yıl olacaktır.

İHALE'NİN YAPILACAĞI YER: Mersin Toroslar Belediyesi Encümen Salonu

İHALENİN YAPILACAĞI TARİH: 23.01.2023

İHALENİN YAPILACAĞI SAAT: 11:00

İHALENİN KAPSAMI:

Belediye ve iştirak şirketleri çalışanları için:

Mersin Toroslar Belediyesi’nde çalışmakta olan toplam 954 personeline TEFE/TÜFE, Asgari ücret zamları, Memur zamları vb. gelebilecek zamlarla birlikte maaş ve diğer ödemeleri için tahmini ödenecek 3 (üç) yıllık tutar 861.685.800,00 TL. (Sekizyüz Altmış Milyon Yediyüz Yirmisekizbin İkiyüz Türk Lirası) dir.

İHALE METNİ:

Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen adreste İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne veya ihale komisyonuna verilecektir. İhale saatine kadar kuruma ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İHALE DÖKÜMANIN GÖRÜLMESİ VE TEMİNİ

İhale dokümanı www.toroslar-bld.gov.tr internet adresinde ve aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını Toroslar Belediyesinden alması gerekmektedir.

İhale dokümanının temin edileceği yer: Mersin Toroslar Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

İhaleye Katılacak İstekli Bankalardan Aranan Şartlar: Mersin Toroslar Belediyesi sınırları içinde ATM’si olması gerekmektedir. Ancak ilçede ATM si olmayan bankalar ortak ATM’si (para çekme ücreti alınmayan yada belirli bir nakit çekim adedine kadar para çekme ücreti almayan) olduğuna dair yetkili makamlardan aldığı sözleşme, ortak ATM’si olduğunu ortaya koyan resmi belge ibraz etmesi gerekmektedir.

GENEL ŞARTLAR

İhale, İdarece bankaya yapılacak olan personele ait aylık, maaş, ücret, ikramiye, fazla çalışma, yolluk, ek ders vergi, sgk v.b. ödemeler gibi kurum tarafından bankaya yapılacak her türlü ödemeleri kapsamaktadır.

Banka Maaş Promosyonu ihalesi Toroslar Belediyesi ve iştirak şirketlerinde çalışanları kapsayacak şekilde tanımlanmıştır.

Mersin Toroslar Belediyesi’nde çalışmakta olan toplam 954 personeline TEFE/TÜFE, Asgari ücret zamları, Memur zamları vb. gelebilecek zamlarla birlikte maaş ve diğer ödemeleri için tahmini ödenecek 3 (üç) yıllık tutar 861.685.800,00 TL. (Sekizyüz Altmış Milyon Yediyüz Yirmisekizbin İkiyüz Türk Lirası) dir.

Ancak personel sayısı ile hacmi ihale dönemi içinde artış ve azalış gösterebilir.

Anlaşma yapılacak istekli banka ile sözleşme süresi 01.04.2023 tarihinden itibaren 3 (üç) yıl olacaktır. Her bir personel için 3 yıllık olarak verilecek teklif minimum 30.000-TL olacaktır. 30.000-TL’lik tutarın minimum 25.000-TL’si nakit para kalan kısmı ise nakite karşılık gelen puan, chip para, kredi kartına yüklenebilecek ve para değeri taşıyan unsurlar vb. argümanlar dahil olabilecektir. Toplamda 30.000-TL’nin altında verilen teklifler ihale günü komisyonca değerlendirilip karara bağlanacaktır.

İdarece, personelin maaş ödemeleri her aybaşından 2(iki) işgünü önce bankada bulunan Kurum/birim hesaplarına aktarılır. Banka bu ödemeleri her ayın 15’inin başladığı gece 00.01’de hesap sahibi personelin hesaplarında kullanıma hazır hale getirir. Banka idare personeline maaş haricinde yapılacak diğer ödemeleri, banka listesinin bankaya ulaştırıldığı ve ödeme tutarının banka hesabına geçtiği aynı gün, hesap sahibi personelin kullanımına hazır hale getirecektir.

Anlaşma yapılan banka, promosyon tutarlarını en geç 20.04.2023 tarihine kadar peşin olarak çalışanların hesaplarına gönderecektir. Yaşanacak aksaklık durumunda banka yetkilisinin kuruma yazacağı yazı ile 5 güne kadar ödeme opsiyonu sağlanacaktır. Promosyon ödemesi belirtilen tarihte yapılmaması halinde geciken her gün için yüklenici bankanın bankasında vadeli hesabına uyguladığı günlük faiz ile beraber ödeyecektir. Bu süre hiçbir zaman 1 ayı geçemez. Bu süreyi geçmesi halinde geciken her gün için günlük faizin 2 katı olacaktır.

Anlaşma yapılan banka, anlaşma süresince, ATM, ek kart ve kredi kartlarının verilmesi, yenilenmesi, değiştirilmesi, iptal edilmesi veya kullanılmasından dolayı, İdare personelinden yıllık kart ücreti ile internet bankacılığı, telefon bankacılığı, şube veya ATM aracılığı ile gerçekleştirilen havale ve EFT işlemlerinden, otomatik fatura ödemelerinden ve personelin bankadaki hesaplarından aylık veya yıllık hesap işlem ücreti, işlem masrafı, kart aidatı, üyelik ücreti vb. herhangi bir ücret veya her ne ad altında olursa olsun başka bir masraf ve/veya ücret vb. talep etmeyecektir.

 

Anlaşma yapılan banka, maaş ve diğer ödemelerde haftanın her günü ve saatinde ATM’lerde para bulunduracaktır.

Anlaşma yapılan Banka imkanları doğrultusunda kurumdan talep etmesi halinde kurum tarafından yer tahsisi yapılarak ATM cihazı kurulumu yapılacak ve kurumdan hiçbir ücret talep etmeyecektir.

Anlaşma yapılan banka, ATM cihazlarında oluşacak arıza ve para bitiminde, durumun bankaya bildirilmesinden itibaren en kısa zamanda(Bu süre 24 saati geçmeyecektir.) mevcut duruma müdahale edip hizmetin devamını sağlamak konusunda gerekli özeni gösterecektir.

Anlaşma yapılan banka, İdare personelinin bankacılık işlemlerinin daha kolaylıkla yapabilmesi için (personel hareketleri göz önünde tutularak) yeterli sayıda ve nitelikte personel görevlendirecektir. Banka, personelin isteği halinde ek hesap ve fon hesabı açabilecektir.

Yüklenici banka maaş promosyon sözleşmesi ile birlikte idare tarafından kendisine ibraz edilecek personele promosyon ödemesini tam olarak yapacaktır. Listede bulunmayan izin, ücretsiz izin, askerlik v.b. sebeplerle fiilen görevde olmayan personel listesi ayrıca hazırlanacak söz konusu personelin göreve başladığı tarih itibari ile ödemesini kısmi yapacaktır. Belediyede göreve başlayacak personel olması halinde bankanın ölçütleri doğrultusunda protokol imzalanması öncesinde belirlenecek sayı kadar personele, idarenin personeli bankaya bildirmesi üzerine kalan maaş dönemi göz önünde bulundurularak promosyon ödemesi kıst olarak ödenecektir.

Sözleşme yapıldıktan sonra çeşitli nedenlerle (tayin, ücretsiz izin, emeklilik, ölüm, müstafi sayılma vb.) ayrılan personelden ödediği promosyonların iadesini talep edilmeyecektir.

Anlaşma yapılan banka, personelin bireysel kredi taleplerini uygulayabileceği en uygun koşullarda karşılayacaktır. Kredi uygulamalarında BDDK’nın veya bankacılık ile ilgili kurumların belirlediği ücretler ve dosya masrafı hariç, farklı isimler altında ücret talep etmeyecektir.

İSTEKLİ BANKANIN YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Banka İdarenin hesabında bulunan personel maaşlarını her ayın 15’inde saat 00.01 itibarı ile personelin kendi hesabına otomatik olarak aktaracaktır.

Banka personele vadesiz mevduat hesabını otomatik olarak açacak ve her bir personel adına ücretsiz ATM kartı düzenleyerek teslim edecektir.

Personelin istekleri doğrultusunda maaşının ücretsiz olarak internet ve telefon bankacılığı hizmetlerinden faydalandıracak ve internet ve telefon bankacılığını kullanan personelin yapacağı her türlü işleminden her ne ad altında olursa olsun herhangi bir ücret almayacaktır.

Personelimizin banka şubesi hesabındaki otomatik fatura ödemelerinden masraf alınmayacak, yıllık hesap işletim ücreti işletilemeyecektir.

Personelimizin ilgili banka şubelerinden yapacak oldukları bankacılık işlemlerinde öncelik tanıyacak ve herhangi bir hizmet ücreti talep etmeyecektir

Personelimizin ilgili banka şubesindeki hesabına ve aldığı diğer ürünlere ait yıllık hesap işletim ücreti almayacaktır. Kişinin talebi dışında herhangi bir ürün verilmeyecektir.

Personelimizin isteği dışında vadesiz maaş hesabına ek olarak her ne isimde olursa olsun fon- yatırım hesabı vs. açılmayacaktır.

Banka, kullandığı bankacılık sisteminin elverdiği ölçüde maaş ve ücretlerin personel hesabına doğru ve hızlı bir şekilde aktarılmasını sağlamak amacıyla maaş ve ücret listelerinin elektronik ortamda bankaya ulaşmasını sağlayacak yazılımları ücretsiz olarak verecektir.

Banka ATM’lerinde günlük nakit çekim limiti bankanın piyasadaki diğer maaş müşterilerine sunabileceği en üst limit olarak uygulanır.

Kurumun belirleyeceği yerlere Kurulacak ATM cihazları için kurumdan herhangi bir ücret talep etmeyecektir. ATM cihazlarında, haftanın her günü ve her saatinde kurum ATM’lerinde yeterli miktarda para bulundurmakla yükümlü olup, para bitmesi ve arıza gibi durumlarda en kısa süre içerisinde müdahale ederek, mağduriyete sebebiyet vermeyecektir.(Bu süre 24 saati geçmeyecektir.) ATM’lerin kurulacağı yerlere ait her türlü gider (kira, elektrik vb. giderler) bankaya aittir.

Banka, İdarenin istemesi halinde vadesiz hesap ve diğer ödemelere ilişkin hesap ekstre ve banka dekontlarını kuruma basılı bir şekilde gönderecektir.

Banka, İdarece yapılan anlaşma süresince ve sonrasında elde ettiği personel bilgilerini bu şartname hükümleri dışında başka bir amaç için kullanamaz ve üçüncü şahıslarla paylaşamaz.

Komisyon, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhalenin iptal edilmesi durumunda teklif veren bankalarca herhangi bir hak talep edilemez.

İstekli banka maaş promosyon ihalesine teklif vermekle bu şartnamedeki tüm koşulları kabul etmiş sayılır.

İHALEYE KATILMAK İSTEYEN BANKALARIN SUNACAKLARI BELGELER

Kapalı Teklif Mektubu

Banka adına yetkili olduğuna dair yetki belgesi ve imza sirküleri,

Mersin Toroslar Belediyesi sınırları içinde toplamda en az 3 ATM’si olduğuna dair belge,

Mersin Toroslar Belediyesi sınırları içinde ATM makinesi bulunmaması halinde protokol imzalanmasından önce, ilçelerde en az 3 adet farklı isimler altında ortak ATM (Para çekme ücreti alınmayan) olduğuna dair yetkili makamlardan aldığı sözleşme, ortak ATM’si olduğunu ortaya koyan resmi belge teşvik edici belge,

Bu şartları ihale süresi içinde devam edeceğine dair taahhütname.

Banka Maaş Promosyonu İdari Şartnamesinin onaylı sureti

TEKLİFLERİN ALINMA ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Teklifler istekli bankalar tarafından bu şartnameye ekli EK:1(BANKA MAAŞ PROMOSYON İHALESİ TEKLİF MEKTUBU) uygun olacak şekilde ihalenin kapsamı başlıklı 12. Maddesinde belirtilen kişi sayısı ve maaş hacmi dikkate alınarak verilecektir. Teklif her bir personel için 3 yıllık olarak verilecektir.

Her bir personel için 3 yıllık olarak verilecek teklif minimum 30.000-TL olacaktır. 30.000-TL’lik tutarın minimum 25.000-TL’si nakit para kalan kısmı ise nakite karşılık gelen puan, chip para, kredi kartına yüklenebilecek ve para değeri taşıyan unsurlar vb. argümanlar dahil olabilecektir. Toplamda 30.000-TL’nin altında verilen teklifler ihale günü ihale komisyonunca değerlendirilip karara bağlanacaktır.

Banka maaş promosyon ihalesi herhangi bir ihale kanuna tabi olmayan bu idari şartnamede belirtilen usullere göre Kapalı Zarf ve Açık Artırma Teklif usulü ile yapılacaktır. İçerisinde bu şartnamede istenilen belgelerin olduğu; Teklif zarfının üstünde bankanın adı, adresi bulunmalıdır. Şartnamede belirtilen saate kadar verilen teklif zarfları sırasıyla açılacak ve teklif tutanağına kayıt edilecektir. Teklif zarfı bu şartnamede belirlenen usule uygun değil ise değerlendirmeye alınmayacaktır.

İhale saatinde, istekliler tarafından kapalı zarf içinde sunulan belgeler 1. turda kontrol edilecek ve teklife yetkili olduğunu gösteren belge ile teklif mektubunun bulunup bulunmadığı, ihale komisyonunca incelenecektir. Belgeleri tam olan isteklilerin teklifleri hazır bulunan isteklilerin huzurunda alınış sırasına göre açıklanacaktır. 2.turda isteklilerden sözlü olarak 2. Teklifleri istenilecek ve en yüksek teklif üzerinden açık artırmaya geçilecektir. En yüksek teklif için istekli banka tarafından verilen tekliflerin aritmetik ortalaması alınıp tespit edilecektir. Açık arttırma en yüksek teklif verilene kadar devam edilecektir. Komisyon ve istekli bankalar ihale sırasında görüşme yapabilmek için tur bitimlerinde ihaleye ara verebileceklerdir.

Komisyon istekliler tarafından verilen nihai teklifleri üzerinden teklif mektubunda bulunan teklifi kabul etmeye, birinci toplantıda nihai tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda tüm katılımcıları tekrardan toplantıya çağırmaya, banka promosyonuna ilişkin ihaleyi hiçbir gerekçe göstermeksizin yapıp yapmamaya, yapılmış olan ihaleyi iptal etmeye ve yenilemeye yetkilidir.

İhale üzerinde kalan istekli bankaya bu karar yazılı olarak bildirilecek ve sözleşmeye davet edilecektir. İstekli bankanın, bu davetin tebliğ tarihini izleyen 5 (beş) gün içinde sözleşmeyi imzalaması şarttır. Sözleşme Mersin Toroslar Belediyesinde imzalanacaktır. Sözleşmeden sonra yüklenici banka, sözleşmenin başlayacağı ilk güne kadar tüm işlemlerini hazır hale getirecektir.

Sözleşme imzalanan banka, sözleşme ve eklerinden doğan tüm kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesine ait her türlü vergi, KDV, resim ve harçları karşılamakla yükümlü olup, vergilerin yatırıldığını gösterir makbuzları Başkanlığımıza ibraz etmek zorundadır.

CEZAİ HÜKÜMLER

İhale sonucunda promosyon ihalesini kazanan banka, protokol (sözleşme) imzalamaya yanaşmaması halinde, konu ihale komisyonu tarafından değerlendirilir.  

Sözleşme imzalanan banka, yapılacak olan sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde; 1. defa yazılı olarak uyarılır. 2. Kez veya daha fazla yaşanacak aksaklıklar durumunda protokol kapsamında belirlenecek yasal işlemler başlatılır. edemez.

İhtilaf halinde ihtilaf çözümü için protokolde belirlenecek mahkemeler ve icra daireleri yetkilidir.

Haber Tarihi : 16/01/2023