GÜNDEM

101 Nolu Gözne Mah. Parselayon Planı

Belediyemiz sınırları içerisinde, Mesin ili, Toroslar ilçesi, Gözne Mahallesi, 471, 472, 473, 498, 500, 1086, 4393, 4394, 4396, 4397, 4404, 4405, 4406, 4407 ve 613 ada 1 ve 662 ada 6 numaralı parselleri kısmen veya tamamen kapsayan alanda Belediyemiz tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine göre yapılan parselasyon planı Belediye Encümenimizin 13.04.2022 tarih ve 198 sayılı kararı ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 07.06.2022 tarih ve 1918 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. Bahse konu parselasyon planı 21.07.2022 ila 21.08.2022 tarihleri arasında ilan amaçlı askıya çıkarılmıştır.

Askı süresince uygulamaya 1 (bir) adet itiraz olmuştur. Söz konusu itirazda belirtilen talep Belediye Encümenimizin 05.10.2022 tarih ve 515 sayılı kararı ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 16.11.2022 tarih ve 3314 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. Yapılan imar uygulamasında değişiklikler olması sebebiyle yeniden bir ay (30 gün) süreyle askıya çıkılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Bu hususta; "101 Nolu Gözne Mahallesi Parselasyon Planı " adı altında yapılan parselasyon planı 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi ve aynı kanununa ait Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkındaki Yönetmeliğin 25. ve 26 maddelerine istinaden, ilgili taşınmazlarda hak sahibi olan kişilerin bilgi edinmeleri için Belediyemiz hizmet binası ilan panosunda 30.11.2022 tarihinden başlamak üzere bir ay (30 gün) süre ile askıya çıkarılmıştır. 

Ertuğan GENEL

İmar ve Şehircilik Müdürü

Haber Tarihi : 30/11/2022