GÜNDEM

119 Nolu Gözne Mahallesi Parselasyon Planı

Belediyemiz sınırları içerisinde, Mersin İli, Toroslar İlçesi, Gözne Mahallesi, 2118, 2119, 2444, 2445, 2447, 2449, 2450 ve 582 ada 1 ve 2 numaralı parselleri kısmen veya tamamen kapsayan alanda masrafları maliklerince karşılanmak üzere 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre yapılan parselasyon planı Belediye Encümenimizin 15.06.2022 tarih ve 307 sayılı kararı ve Mersin Büyükşehir Belediye Encümeninin 12.10.2022 tarih ve 3172 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.

"119 Nolu Gözne Mahallesi Parselasyon Planı " adı altında yapılan parselasyon planı 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi ve aynı kanununa ait Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkındaki Yönetmeliğin 25. ve 26 maddelerine istinaden, ilgili taşınmazlarda hak sahibi olan kişilerin bilgi edinmeleri için Belediyemiz hizmet binası ilan panosunda 14.11.2022 tarihinden başlamak üzere bir ay (30 gün) süre ile askıya çıkarılmıştır

Haber Tarihi : 14/11/2022