GÜNDEM

METRUK BİNALAR TEBLİGAT VARAKASI-5

TEBLİGAT VARAKASI

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Toroslar Kaymakamlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü yazılarında; İlçemizde bulunan metruk binalar ile ilgili komisyon tarafından yapılan çalışma sonucu hazırlanan teknik rapor doğrultusunda herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet vermemesi açısından yıkılması gereken metruk binaların ivedi olarak yıkılması istenilmektedir. İmar Kanunu'nun 39.maddesinde; "Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılmaması halinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması halinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı %20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakanın fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icap ettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir" denilmektedir. İmar Kanunu'nun 42.maddesinde; "…Yapıldığı tarih itibariyle plana ve mevzuata uygun olmakla beraber, mevcut haliyle veya öngörülen bir afet tehlikesi karşısında can ve mal emniyetini tehdit ettiği veya edeceği ilgili idare veya mahkeme kararı ile tespit olunan yapılara, ilgili idarenin yazılı ikazına rağmen idarece tanınan süre içinde takviyede bulunmayan veya bu yapıları 39. madde uyarınca yıkmayan yapı sahibine 31.090,41.-TL. idari para cezası verilir." denilmektedir. Buna göre Tapunun Mersin İli, Toroslar İlçesi,Turunçlu Mahallesi, 78047 Sokak,No:15 adresinde bulunan tapunun Yenişehir İlçesi, Bahçe Mahallesi 1665 ada, 26 nolu parseliniz üzerinde bulunan taşınmazınızı, İmar Kanunun 39.maddesine göre, yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde tarafınızca tehlikeli durumun ortadan kaldırılması, tehlikenin giderilmesi veya yıkılarak enkazın kaldırılması ve sonucundan belediyemize bilgi verilmesi gerekmektedir. Aksi halde bu işlemler belediyemizce yapılacak olup masrafı % 20 fazlası ile tarafınızdan tahsil edileceği ve ayrıca İmar Kanunun 42.maddesi gereğince 31.090,41TL.para cezası alacağınız hususunda; Bilgilerinize rica ederim

Neşe KÖKÇÜ

Yapı Kontrol Müdürü

Haber Tarihi : 27/06/2022