GÜNDEM

PARSELASYON PLANI İLANI

Belediyemiz sınırları içerisinde, Mersin İli, Toroslar İlçesi, Gözne Mahallesi, 24 pafta, 2110, 2111, 2137 ve 4234 numaralı parselleri kapsayan alanda masrafları maliklerince karşılanmak üzere, 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesine göre yapılan parselasyon planı Belediye Encümenimizin 25.08.2021 tarih ve 202 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.

"115 Nolu Gözne Mahallesi Parselasyon Planı " adı altında yapılan parselasyon planı 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi ve aynı kanununa ait Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkındaki Yönetmeliğin 25.maddesine istinaden, ilgili taşınmazlarda hak sahibi olan kişilerin bilgi edinmeleri için Belediyemiz hizmet binası ilan panosunda 20.12.2021 tarihinden başlamak üzere bir ay (30 gün) süre ile askıya çıkarılmıştır

Haber Tarihi : 20/12/2021