GÜNDEM

İLAN ASKI TUTANAĞI

İLAN ASKI TUTANAĞIDIR

İ L A N METNİ

Belediyemiz sınırları içerisinde, Mersin İli, Toroslar İlçesi, Gözne Mahallesi, 12 pafta, 471, 472, 473, 498, 500, 1086 numaralı parseller; 033A02B1 pafta, 4393, 4394, 4396, 4397, 4404, 4405, 4406, 4407 numaralı parseller; 033A02B1B pafta, 613 ada 1 numaralı parsel ile 033A02B1A pafta, 662 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 numaralı parselleri kısmen veya tamamen kapsayan alanda Belediyemiz tarafından 3194 sayılı imar kanununun 18. maddesine göre yapılan parselasyon planı Belediye Encümenimizin 10.03.2021 tarih ve 65 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.

"101 NoluGözne Mahallesi Parselasyon Planı " adı altında yapılan parselasyon planı 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi ve aynı kanununa ait Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkındaki Yönetmeliğin 25.maddesine istinaden, ilgili taşınmazlarda hak sahibi olan kişilerin bilgi edinmeleri için Belediyemiz hizmet binası ilan panosunda 30.06.2021 tarihinden başlamak üzere bir ay (30 gün) süre ile askıya çıkarılmıştır. Yönetmelik gereği Ekli ilan metninin eş zamanlı olarak Belediyemiz internet sitesinde ilan edilmesi gerekmektedir. Söz konusu imar uygulaması ile ilgili ekli ilan metninin Belediyemiz internet sitesinde 30.06.2021 tarihinden başlamak üzere eş zamanlı olarak bir ay (30 gün) süreyle ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır.

İLAN TARİHİ             : 30/06/2021

İLAN BİTİM TARİHİ  :30/07/2021

Haber Tarihi : 30/06/2021