GÜNDEM

İLAN METNİ

MERSİN TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait tapu ve adres bilgileri ile m² si, tahmini bedeli yazılı olan 1 adet taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddeleri ve 35/c maddesine göre (Açık Teklif Usulü) arttırma ihale ile Zeki Ayan Mahallesi Kuvvai Milliye Cad. No: 251 Toroslar Mersin adresindeki Toroslar Belediyesi Encümen Salonunda 23.12.2020 tarihinde aşağıda belirtilen saatte 10 yıl süre ile kiraya verilecektir. Bu ihaleye ait şartnameler, mesai saatleri içerisinde Toroslar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Emlak İstimlâk Biriminde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.  İhaleye girebilmek için isteklilerin; nüfus cüzdanı örneği, tüzel kişi olması durumunda Ticaret ve / veya Sanayi Odası belgesi; ikametgâh ilmühaberi, tüzel kişi olması durumunda adres beyanı; yer gördü belgesi; geçici ve ek teminat, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden borcu yoktur yazısı; vekâleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına düzenlenmiş vekâletname ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, ortak girişim olması halinde ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesini ihale komisyonuna sunması gerekir. İstenilen belgelerin aslı veya noter onaylı suretleri verilecektir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

ADRES BİLGİSİ

 

TAPU BİLGİSİ

S. No

Mahalle

Sokak

Cadde

No

Mevkii

Pafta

Ada

Parsel

Taşınmazın Cinsi

Yıllık Tah.

Bed. TL.

Geç.

Tem. TL.

İhale Saati

1

Korukent

96069

 

4

Çavuşlu

O33-A-12-C-3-C

 

181

182

183

184

9.518,07 5.946,53 5.805,10 4.980,81

İdari bina ve tesis

110.000.00

33.000.00

14:00

 

 

Haber Tarihi : 22/12/2020