GÜNDEM

TOROSLAR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANIYOR

Haber Tarihi : 29/11/2022

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesine göre; Belediye Meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 01/12/2022 Perşembe günü saat 14.00'de Toroslar Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezinin Konferans Salonunda mutat toplantısını gerçekleştirecektir. DUYURULUR.

1-Açılış ve yoklama.

2-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması.

3-Bir önceki birleşime ait tutanak özetinin görüşülmesi.

4-Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. maddesi hükümlerine göre, 2023 yılının Ocak ayında oluşturulacak Denetim Komisyonunun üye sayısının belirlenmesi.

5-Belediyemizin 2023 mali yılı vergi, harç ve ücret tarifesinin belirlenmesine ilişkin teklifin görüşülmesi.

6-5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 32. maddesi hükümlerine göre, 2023 yılı için meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için verilecek olan huzur hakkının belirlenmesi.

7-01/01/2023 tarihinden geçerli olmak üzere, belediyemizde 657 sayılı yasaya tabi olarak görev yapmakta olan zabıta memurlarına verilecek olan fazla çalışma ücretinin belirlenmesi.

8-5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi hükümlerine göre, 2023 yılı için sözleşmeli olarak çalıştırılacak olan personelin aylık net ücretinin belirlenmesi.

9-5393 sayılı Belediye Kanununun 48. maddesi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesi hükümlerine göre, belediyemiz kadro durumlarında yapılacak değişiklik ile ilgili ( II ) sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetvelinin görüşülmesi.

10- Belediye Meclisimizin 01.04.2021 tarih ve 62 sayılı kararı ile kabul edilen “Toroslar Belediyesi Zabıta Talimatnamesi” nin güncellenmesine ilişkin teklifin görüşülmesi.

11-Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan Toroslar İlçesi, Çağdaşkent Mahallesi, doğuda 68’liler Ormanı, batıda 3 Ocak Spor Kompleksi, güneyde 232. Cadde ile sınırlı alanda yapılacak olan plan değişikliği teklifinin görüşülmesi.

12- Belediye sınırlarımız içerisinde uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi amacıyla 1/1000 ölçekli uygulama imar planları plan notlarında değişiklik yapılmasına yönelik hazırlanan teklifin görüşülmesi.

13-1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı kararları doğrultusunda; belediyemiz bünyesinde, doğuda 207. Cadde, batıda Akbelen Bulvarı, güneyde Milli Mücahit Rıfat Uslu Caddesi ve kuzeyde Mimar Sinan Bulvarı ile sınırlı alanı kapsayan bölgeye yönelik hazırlanan "Toroslar 4. Etap 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı"nın görüşülmesi.

Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve- Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda hazırlanan “Belediyemizin 2023 mali yılı evsel katı atık tarifesi” ne ait Plan ve Bütçe Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun Ortak Raporunun görüşülmesi.

15-Belediyemiz sınırları içerisinde faaliyet gösterecek olan atık toplayıcılarının çalışma usul ve esaslarının belirleneceği "Toroslar Belediyesi Bağımsız Sıfır Atık Toplayıcıları Yönetmeliği" ne ait Plan ve Bütçe Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun Ortak Raporunun görüşülmesi.

16- Ocak/2023 ayında yapılacak olan meclis toplantı gününün belirlenmesi.

17- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 55. maddesi hükmü uyarınca, belediyemizin 2021 yılı Sayıştay Denetim Raporunun meclisin bilgisine sunulması.

18- Dilek ve temenniler.